Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OTTOBEST
SPIS TREŚCI:
OGÓLNE POSTANOWIENIA
USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
METODY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY I ODBIORU PRODUKTU
REKLAMACJA PRODUKTU
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW – ZWROT TOWARÓW
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
OGÓLNE POSTANOWIENIA


1.1. Sklep internetowy dostępny na stronie ottobest.com bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych, które są przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem. Adres e-mail do kontaktu w sprawach regulaminu i przetwarzania danych osobowych: sales@ottobest.pl
1.2. Niniejszy Regulamin jest przeznaczony tylko dla klientów i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest HongKong Ottobest Trading Company Limited Adres: room 02, 21st floor, Xiequn Business building, Youmadi Bi Street, Jiulong district, HK, China. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę Usługi, ma prawo do ich wglądu oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACYJNY – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający składanie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka i określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym metody dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą; (2) osoba prawna; lub (3) jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, której prawo uznaje za posiadającą zdolność prawną; – która posiada założone konto w Sklepie Internetowym, zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dziennik Ustaw 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie informatycznym Usługodawcy oznaczonych indywidualnym imieniem (loginem) i hasłem podanym przez Odbiorcę Usług, w którym gromadzone są dane podane przez Odbiorcę Usług oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucji świadczona przez Usługodawcę drogą e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Odbiorcom Usług automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznej treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ottobest.pl.
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – HongKong Ottobest Trading Company Limited Adres: room 02, 21st floor, Xiequn Business building, Youmadi Bi Street, Jiulong district, HK, China. adres e-mail: sales@ottobest.com
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Odbiorcy Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. ODBIORCA USŁUGI – (1) osoba fizyczna prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą; (2) osoba prawna; lub (3) jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, której prawo uznaje za posiadającą zdolność prawną; – która posiada założone konto w Sklepie Internetowym, korzystającą lub zamierzającą korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i bezpośrednio zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
1.4.15. KIEROWNIK SPRZEDAŻY – osoba przypisana do obsługi danego Klienta, jest przydzielana na ostatnim etapie po utworzeniu konta.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia, Konto i Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta jest możliwe po wykonaniu przez Klienta trzech kolejnych kroków – (1) podania prawidłowego adresu e-mail, (2) kliknięcia w pole „Zarejestruj”, i (3) wypełnienia adresu dostawy, adresu do faktury oraz danych kontaktowych. Hasło i nazwa użytkownika będą automatycznie wysłane na adres e-mail podany podczas rejestracji. W ciągu kolejnych 24-48 godzin dołączony zostanie cennik, a zostanie przypisany Przedstawiciel Handlowy, o czym Odbiorca Usługi zostanie poinformowany na adres e-mail podany podczas rejestracji.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto jest świadczona bezpłatnie na czas nieoznaczony. W każdym czasie i bez podania jakiejkolwiek przyczyny Odbiorca Usługi może usunąć Konto (zrezygnować z Konta) poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy, w szczególności drogą e-mail, na następujący adres: sales@ottobest.com.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się, gdy Klient dodaje pierwszy Produkt do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Składanie Zamówienia odbywa się po wykonaniu przez Klienta dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnienia Formularza Zamówienia i (2) kliknięcia w pole „Kupuję i płacę” na stronie internetowej Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia – do tego momentu możliwa jest modyfikacja wprowadzonych danych (w tym celu należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami i informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu). W Formularzu Zamówienia Klient musi podać następujące dane dotyczące Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu / mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer identyfikacji podatkowej oraz dane dotyczące Umów Sprzedaży: Produkt(y), ilość Produktu(ów), miejsce i sposób dostawy Produktu(ów), sposób płatności.

2.1.2.1. Elektroniczna usługa Formularza Zamówienia jest świadczona bezpłatnie i ma charakter jednorazowy, a kończy się, gdy Zamówienie zostaje złożone za jej pośrednictwem lub gdy Klient przestaje składać Zamówienie za jej pośrednictwem.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu e-mail w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie internetowej Sklepu, na który mają być wysyłane kolejne edycje Newslettera; kliknij w pole akcji. Można także zapisać się do Newslettera, zaznaczając odpowiednie pole podczas tworzenia Konta – po utworzeniu Konta, Klient jest zapisany do Newslettera.

2.1.3.1. Elektroniczna usługa Newslettera jest świadczona bezpłatnie na czas nieokreślony. Odbiorca Usługi ma możliwość, w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny, wypisać się z Newslettera (zrezygnować z Newslettera) klikając na link „wypisz się” w otrzymanym e-mailu lub wysyłając odpowiednie żądanie do Dostawcy Usługi, w szczególności za pośrednictwem e-maila na następujący adres: sales@ottobest.com

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym używanym przez Dostawcę Usług: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox wersja 17.0 lub wyższa lub Internet Explorer wersja 10.0 i wyższa, Opera wersja 12.0 i wyższa, Google Chrome wersja 23.0. i wyższa, Safari wersja 5.0 i wyższa, Microsoft Edge wersja 25.10586.0.0 i wyższa; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 × 768; (5) włączenie obsługi cookies oraz Javascript w przeglądarce internetowej.

2.3. Odbiorca Usług jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z prawem i zasadami moralnymi, z szacunkiem dla praw osobistych i praw autorskich Dostawcy Usług oraz osób trzecich, oraz własności intelektualnej. Odbiorca Usług zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych z prawdą. Odbiorcy Usług zabrania się dostarczania treści o charakterze nielegalnym.

2.4. Procedura składania reklamacji:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Dostawcę Usług oraz inne reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacyjnej Produktu, która jest wskazana w punkcie 6 Regulaminu), Klient może złożyć, na przykład:

2.4.2. za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.ottobest.pl/kontakt/;

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: sales@ottobest.com;

2.4.4. Zaleca się, aby Odbiorca Usług podał w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności typ i datę wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Odbiorcy Usług; oraz (3) dane kontaktowe osoby składającej reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Dostawcę Usług. Wymagania określone w poprzednim zdaniu mają jedynie charakter zaleceń i nie wpływają na skuteczność składanych reklamacji bez zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Dostawca Usług odpowiada na reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia.

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Ceny Produktów pokazane na stronie internetowej Sklepu są podane w euro. Cena całkowita zawierająca podatki od Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, jak również koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) i inne koszty, a jeżeli kwoty tych opłat nie da się określić – Klient jest informowany o obowiązku zapłaty na stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia, w tym także w momencie wyrażania przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawierania Umowy Sprzedaży w Sklepie internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego odbiór i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie odbioru Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi odpowiedniej wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia, która zawiera co najmniej deklarację Sprzedawcy o odbiorze Zamówienia i przyjęciu go do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Po otrzymaniu powyższej wiadomości e-mail przez Klienta, zawarta jest Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3.4. Konsolidacja, zabezpieczenie i udostępnienie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie

3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo rejestrowana i zabezpieczana w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.

METODY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące metody płatności w ramach Umowy Sprzedaży: 4.1.1. Płatność przy odbiorze. 4.1.2. Płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.

4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, możliwe aktualne metody płatności są określone na stronie Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej metod płatności i na stronie internetowej.

4.1.4. Płatności odroczonych, ustalanych indywidualnie z klientem.

4.1.5.1. Rozliczenia transakcji płatności elektronicznych i kartą płatniczą przeprowadzane są według wyboru Klienta za pośrednictwem strony internetowej. Usługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą zapewnia PAYPAL:

4.1.5.1.1. Pay Pal Inc. adres: 2211 North First Street, San Jose, Kalifornia 95131. www.paypal.com

4.1.6 Jeżeli Klient wybierze metodę płatności przelewem bankowym lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczy się od daty zaksięgowania na koncie bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. Jeżeli Klient wybiera płatność gotówką przy odbiorze osobistym, płatność przelewem, płatność elektroniczną, lub płatność kartą kredytową, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty Sprzedaży.

4.2.2. Jeżeli Klient wybiera płatność przy odbiorze, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Belgii, Holandii, Danii, Austrii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Szwecji, Finlandii.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest płatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostawę i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz podczas składania Zamówienia, także w momencie, gdy Klient wyraża chęć związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Osobisty odbiór Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1. Kurier, płatność przy odbiorze.

5.4.2. Zagraniczna usługa kurierska.

5.5. Termin dostarczenia Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie Produktu lub podczas składania Zamówienia określono krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, datą dostawy jest najdłuższy podany termin, który nie może przekraczać 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się następująco:

5.5.1. Jeśli Klient wybiera metodę płatności przelewem bankowym, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą – od daty zaksięgowania na koncie bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.

5.5.2. Jeśli Klient wybiera metodę płatności przy odbiorze – od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5.3. Jeśli Klient wybiera metodę płatności odroczonej – od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5.4. Jeżeli Klient wybierze metodę płatności przelewem bankowym lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczy się od daty zaksięgowania na koncie bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.

5.6. Termin odbioru Produktu przez Klienta – jeśli Klient wybiera osobisty odbiór Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w ciągu 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie Produktu lub podczas składania Zamówienia określono krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru.

Początek terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się następująco:

5.6.1. Jeżeli Klient wybiera metodę płatności przelewem bankowym, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą – od daty zaksięgowania na koncie bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.

5.6.2. Jeśli Klient wybiera metodę płatności gotówką przy osobistym odbiorze – od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.

REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym (art. 556-576 Kodeksu cywilnego).

6.2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje na temat odpowiedzialności Sprzedawcy za wadę Produktu i praw Klienta znajdują się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej o reklamacjach.

6.3. Reklamację może złożyć Klient, na przykład:

6.3.1. za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.ottobes.com/contact/

6.3.2. w formie elektronicznej na adres e-mail: sales@ottobest.pl;

6.4. Zaleca się, aby Klient podał w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży; oraz (3) dane kontaktowe osoby składającej reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymagania określone w poprzednim zdaniu mają jedynie charakter zaleceń i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych bez zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca odpowiada na reklamację Klienta natychmiast, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, lub złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając, o którą kwotę cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie odpowiedział na to żądanie w ciągu 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na adres wskazany przez Sprzedawcę w korespondencji mailowej lub telefonicznej. Jeżeli z powodu rodzaju Produktu lub sposobu jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW – ZWROT TOWARU

7.1. Ta część Regulaminu i zawarte w niej postanowienia dotyczą tylko Klientów i Użytkowników Usług, którzy nie są konsumentami. Produkt i oryginalne, nieuszkodzone opakowanie z plombą, jeśli takie było. 7.2. Sprzedawca umożliwia Klientowi zwrot lub wymianę towaru w ciągu jednego roku od wydania dokumentu sprzedaży. Niezbędnym warunkiem przyjęcia takiego zwrotu/wymiany jest nienaruszony stan opakowania i samego produktu, to znaczy brak metek z cenami, napisów, śladów zalania lub rozdarcia na opakowaniu, śladów montażu/użycia. Zwrot produktu – gwarantowane 14 dni na zwrot.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”, masz prawo do odstąpienia od zakupu bez podawania żadnego powodu w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki.

Realizacja tego prawa jest możliwa, jeśli złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w powyższym terminie.

Aby zachować termin odstąpienia, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu w formie elektronicznej na adres e-mail sales@ottobest.com.

Zwracany produkt powinieneś wysłać bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni, na adres podany przez administratora w odpowiedzi na twoją prośbę.

7.3. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Klientem, który nie jest konsumentem, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym przypadku może nastąpić bez podawania przyczyny i nie daje podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta, który nie jest konsumentem, wobec Sprzedawcy.

7.4. W przypadku Klientów, którzy nie są konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym wymagać całkowitej lub częściowej przedpłaty, niezależnie od metody płatności wybranej przez Klienta i faktu zawarcia umowy sprzedaży.

7.5. Po wydaniu Produktu przez Sprzedawcę przewoźnikowi, korzyści i obciążenia związane z Produktem oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta, który nie jest konsumentem. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady lub uszkodzenia Produktu wynikające z jego przyjęcia do transportu aż do dostarczenia go Klientowi oraz za opóźnienia w transporcie przesyłki.

7.6. Jeżeli Produkt jest wysyłany do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient, który nie jest konsumentem, zobowiązany jest do zbadania przesyłki w czasie i sposób przyjęte dla takich przesyłek. Jeżeli stwierdzi, że Produkt został zgubiony lub uszkodzony podczas transportu, jest zobowiązany do podjęcia wszystkich działań niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta, który nie jest konsumentem, jest wyłączona.

7.8. W przypadku Klientów, którzy nie są konsumentami, Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi odpowiedniego oświadczenia.

7.9. Odpowiedzialność Usługodawcy / Sprzedawcy wobec Odbiorcy Usługi / Klienta, który nie jest konsumentem, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona – zarówno w ramach jednego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia łącznie – do wysokości ceny zapłaconej i kosztów dostawy w ramach Umowy Sprzedaży, ale nie więcej niż do kwoty 500 euro. Usługodawca / Sprzedawca odpowiada wobec Odbiorcy Usługi / Klienta, który nie jest konsumentem, tylko za typowe szkody przewidywalne na chwilę zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Odbiorcy Usługi / Klienta.

7.10. Wszelkie spory wynikające między Sprzedawcą / Usługodawcą a Klientem / Odbiorcą Usługi, który nie jest konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy / Usługodawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego są zawierane w języku angielskim i polskim.

8.2. Zmiana Regulaminu:

8.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn: zmian w prawie; zmiany w metodach płatności i dostawy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

8.2.2. Przy zawieraniu umów ciągłych na podstawie tych Regulaminów (np. świadczenie Usług Elektronicznych – Newsletter), zmieniony regulamin wiąże Odbiorcę Usługi, jeśli spełnione zostały wymagania określone w art. 384 i 384 [1] Kodeksu cywilnego, Odbiorca Usługi został prawidłowo poinformowany o zmianach i nie rozwiązał umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia.

8.2.3. W przypadku zawierania umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) na podstawie tych Regulaminów, zmiany regulaminu nie naruszą w żaden sposób praw nabytych przez Użytkowników Usług / Klientów przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie, w szczególności zmiany Regulaminu nie wpłyną na już złożone lub składane Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

8.3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w kraju zwykłego pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą / Sprzedawcą, których nie można wyłączyć przez umowę. W takim przypadku Usługodawca / Sprzedawca gwarantuje konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć przez umowę.

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa Hongkongu Chin. Prawo Kodeksu cywilnego Hongkongu Chin oraz wszystkie stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.